Ratujemy wdrożenia, usprawniamy integracje

Kilka miesięcy temu rozpoczęliście wdrożenie nowego systemu, odbyły się spotkania z konsultantami. Opowiedzieliście o tym, jakie wymagania stawiacie nowemu systemowi. Czas upływa, a efekty wielogodzinnych spotkań nie są widoczne. Nie jesteście przekonani, że nowy system spełni postawione mu wymagania.

Dlaczego tak się dzieje?

Być może funkcjonalności nie zostały właściwie określone?

Być może zabrakło doświadczenia przy ich projektowaniu?

Być może czas na ich realizację był niewłaściwie ustalony?

Przyczyn niedokończonych projektów może być wiele ...

 

Jak możemy Wam pomóc ?

tab-one tab-one-hover

Audyt wdrożenia

tab-two tab-two-hover

Prezentacja rozwiązania

tab-one tab-one-hover

Testy akceptacyjne

tab-one tab-one-hover

Szkolenia

tab-one tab-one-hover

Interfejsy i Bilanse otwarcia

tab-one tab-one-hover

Go Live / Serwis

Audyt wdrożenia

Poznanie i zrozumienie celów ustalonych przed wdrożeniem jest kluczowym elementem dla ratowania zagrożonego projektu. Rozmowy o wymaganiach i analiza dotychczasowego stanu systemu umożliwi nam rozpoznanie zastosowanych u Was rozwiązań.

Może zdarzyć się, że wkroczymy do projektu we wczesnej fazie jego realizacji, w takiej sytuacji zdecydujemy, co wymaga modyfikacji w procesie wdrożeniowym. Ważnym dla nas aspektem jest procesowe podejście do wdrożenia, które pomaga zrozumieć wymagania stawiane nowemu systemowi, jak również zidentyfikować luki w procesach.

Prawidłowe zamodelowanie procesów ma daleko idące skutki dla powodzenia projektu.

Szczególny nacisk kładziemy na określenie właścicieli procesów poszczególnych wymagań, umożliwiając w ten sposób szybką weryfikację, czy wymaganie zostało zrealizowane.

Dodatkowo wynikiem audytu jest lista wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych.

co-hero-banner-back-image-11
bubble

Prezentacja rozwiązania

Podczas wspólnych warsztatów – krok po kroku – przetestujemy dotychczas wdrożone funkcjonalności, zaproponujemy działania naprawcze lub nowe rozwiązania, dzięki którym system spełni założone wymagania.

Duży nacisk kładziemy na ścisłą współpracę, uważamy, że regularne spotkania i bieżąca prezentacja postępów wdrożenia jest ważna dla wzajemnego zrozumienia i płynnej pracy na projekcie.

Na rozwiązanie zawsze patrzymy szerzej – nie tylko z perspektywy konkretnej funkcjonalności. Nasza propozycja prawdopodobnie zmieni pierwotny plan wdrożenia - czyli być może dla ratowania projektu będzie trzeba zmienić zakres, czas lub w najgorszym wypadku budżet. 

co-landing-video-img-1
bubble

Testy akceptacyjne

Testy akceptacyjne (UAT - User Acceptance Tests) polegają na wykonaniu wspólnie z użytkownikami weryfikacji, czy dostarczone funkcjonalności spełniają określone założenia.

Proponujemy ich wspólne wykonanie tak, aby każdy z użytkowników kluczowych przeszedł przez swoje procesy pod nadzorem naszych konsultantów.

Ważnym elementem testów jest sprawdzenie poprawności działania interfejsów łączących nasz system z innymi systemami.

Wynikłe z przeprowadzonych testów UAT różnice oraz błędy zostaną wskazane i sprawdzone, czy wynikają one z niewłaściwej interpretacji wymagań, błędów systemu, czy są to nowe niezbędne wymagania.

Po wykonaniu poprawek, część lub całość testów może zostać powtórzona.

co-hero-banner-front-image-1-without-vue
bubble

Szkolenia

Istotnym elementem naszej współpracy będzie przeprowadzenie szkoleń, najpierw dla użytkowników kluczowych – tak, aby możliwe było przeprowadzenie testów UAT oraz na późniejszym etapie projektu dla użytkowników końcowych.

Takie szkolenia pozwolą na lepszy komfort pracy i pozbycie się obaw przed obsługą nowego systemem.

Spotkania w formie warsztatowej poprawiają atmosferę i zwiększają szanse na pozytywne wdrożenie rozwiązania.

Możemy przygotować również dedykowane instrukcje stanowiskowe, bazujące na zastosowanej u Was parametryzacji oraz opisać w jaki sposób używać standardu systemu.

co-hero-banner-front-image-10
bubble

Interfejsy i Bilanse otwarcia

Interfejsy – to czasami wymagające zagadnienie na projekcie. Należy je umiejętnie zaprojektować mając na uwadze ich kierunek oraz to, jakie elementy podlegają exportom/importom i który system uważany jest za pierwszoplanowy.

Wiemy, że zaniedbanie tego obszaru lub małe doświadczenie przy ich projektowaniu można przypłacić restartem całego wdrożenia, dlatego szczególny nacisk położymy na ich zaprojektowanie i ich dobre przetestowanie.

Bilanse otwarcia

Ważnym krokiem w procesie wdrożenia jest sprawne przeniesienie danych z poprzedniego systemu do nowego. Może stwarzać olbrzymi problem podczas startu, dlatego proponujemy wykonanie próbnego przeniesienia na małej próbce danych, tak abyśmy mieli wcześniej czas na poprawę ewentualnych błędów przy faktycznym Bilansie Otwarcia podczas startu.

Najczęściej przenoszone Bilanse Otwarcia i nowe kartoteki dotyczą:

 • Stanów magazynowych wraz z kartotekami produktów
 • Sald dostawców i odbiorców w postaci otwartych transakcji wraz z kartotekami kontrahentów
 • Sald rachunków bankowych i kas gotówkowych
 • Kartotek środków trwałych wraz z niezbędnymi informacjami finansowymi
 • Sald kont finansowych, tytułów RMK lub innych BO finansowych
co-hero-banner-front-image-6
bubble

Go Live / Serwis

Start systemu (Go Live) to czas wymagający i od Was i od nas dużego zaangażowania, dlatego też staramy się bywać u Was jak najczęściej, aby wspierać Wasze pierwsze kroki w nowym systemie.

Po starcie systemu w trakcie jego bieżącego użytkowania może pojawić się sytuacja, że użytkownicy zgłoszą dodatkowe potrzeby. System Microsoft Dynamics 2012R3 / Dynamics 365 gwarantuje możliwość rozbudowania bądź zaprojektowania dodatkowych funkcjonalności.

Proponujemy również obsługę gwarancyjno-serwisową oraz dodatkowe usługi rozwojowe. Posiadamy dedykowaną platformę Jira Serwis Helpdesk dostosowaną do zgłoszeń serwisowych. 

co-hero-banner-front-image-7
bubble

Co dalej krok po kroku 

Rozumiemy doskonale Wasze problemy, wiele razy z powodzeniem wspieraliśmy naszych Klientów będących w podobnej sytuacji. W kilku krokach opiszemy poniżej co będziemy robić, aby pomóc Wam przejść proces wdrożenia lub bezpiecznie ustabilizować system tuż po starcie.

KROK1_umowa-o-zachowaniu-w-poufności_v1

Krok 1. Umowa NDA

Współpraca miedzy nami i Waszą firmą wymaga zapoznania się z Waszymi firmowymi procesami, technologiami, czy też informacjami zawartymi w Waszych bazach danych.
Dlatego też wymagana jest umowa pomiędzy nami o zachowaniu poufności z zastrzeżeniem ich dalszego nierozpowszechniania.
KROK2_audyt

Krok 2. Audyt systemu

Nasi konsultanci w trakcie wizyty u Was w firmie oraz późniejszej pracy zdalnej, zapoznają się z zastosowanymi rozwiązaniami implementacyjnymi, konfiguracją systemu oraz problematycznymi obszarami.

Dzięki temu lepiej i szybciej będziemy mogli dokonać transferu brakującej wiedzy.

KROK3_Prezentacja rozwiązania

Krok 3. Prezentacja rozwiązania

Podczas warsztatów zaprezentujemy i przetestujemy dotychczas wdrożone funkcjonalności. Zaproponujemy działania naprawcze – w oparciu o wyodrębnione w firmie procesy biznesowe.
KROK4_raportowanie

Krok 4. Przeprowadzenie testów akceptacyjnych UAT

Testy UAT mają ustalić czy wdrożone funkcjonalności zostaną zaakceptowane przez użytkownika systemu lub klienta zamawiającego ten system, czy wymagane będą modyfikacje. Użytkownicy systemu otrzymują dodatkowo instrukcje stanowiskowe.
Ważnym elementem testów jest sprawdzenie poprawności działania interfejsów łączących nasz system z innymi.
KROK5_przeprowadzenie_szkolen

Krok 5. Przeprowadzenie szkoleń

Na tym etapie (jeśli nie zrobiono tego podczas planowania projektu) ustalimy formę i termin przeprowadzenia szkolenia lub dodatkowych/uzupełniających warsztatów jeśli takie się już wcześniej nie odbyły.
Szkolenia przeprowadzać będziemy w siedzibie Państwa firmy na Waszym systemie.
Krok_6_Probne_przeniesienie_BO

Krok 6. Próbne przeniesienie Bilansów otwarcia

Przeniesienie danych z poprzedniego systemu należy do elementarnych kroków wdrożenia.
Z tego powodu rekomendujemy przećwiczenie przenoszenia odpowiednio wcześniej na próbnym fragmencie danych.
Z doświadczenia wiemy, że daje to współmiernie pozytywny efekt w przyszłości.
Krok_7_Start_systemu

Krok 7. Start systemu

Kolejnym krokiem będzie decyzja o odłączeniu starego systemu i przejściu na nowy z wszystkimi procesami lub ich częścią. Dzieje się to najczęściej z pierwszym dniem roku obrotowego.
Jest to okres projektu wymagający od Was i od nas dużego zaangażowania. W tym czasie jesteśmy u Was częstymi gośćmi.
 
servis

Krok 8. Podpisanie umowy serwisowej

Po podpisaniu umowy serwisowej rozpoczynamy świadczenie usługi wsparcia waszego systemu.
Dostępność oraz szybki czas reakcji naszego zespołu da Wam pewność, że pojawiające się w trakcie użytkowania systemu zagadnienia będą sprawnie rozwiązywane.
Do obsługi serwisu wykorzystujemy naszą dedykowaną platformę serwisową Jira Serwis Helpdesk.

Jakie typowe problemy pomożemy rozwiązać

W zależności od fazy projektu, w której dołączymy do Waszego wdrożenia, uzupełnimy wcześniej zaimplementowane funkcjonalności lub zaproponujemy nowe rozwiązania.

Poniżej przedstawiamy rozwiązania oferowane podczas wdrożeń, lista ta może zostać rozszerzona o rozwiązania specyficzne dla Waszej branży.

cobalt-icon

Planowanie struktury finansowej – konta główne, wymiary finansowe, zestawy wymiarów

cobalt-icon
Jednolity Plik Kontrolny – VDEK i pozostałe struktury na żądanie
(Single Audit File)
cobalt-icon
Biała lista podatników
cobalt-icon

Homebanking – automatyzacja i integracja Microsoft Dynamics AX/365 z systemami bankowości elektronicznej

cobalt-icon

Controlling finansowy, controlling projektów, raporty controllingowe, rozliczenie kosztów

cobalt-icon

Budżetowanie – plany budżetowe, zatwierdzanie budżetu, kontrola i raportowanie budżetowe

cobalt-icon

Raportowanie finansowe – raporty podstawowe, Bilans, RZiS, raporty grupowe

cobalt-icon

WorkFlow – system przepływu pracy wykorzystywany np. do organizacji obiegu dokumentów

cobalt-icon

Implementacja specyficznych polskich funkcjonalności (czerwone strono, kompensaty, faktury zaliczkowe, potwierdzenia sald, różnice kursowe w Banku)

cobalt-icon

Zarządzanie produkcją nieseryjną lub sprzedażą usług – moduł Projekty – rozliczanie bilansowe i podatkowe projektów o stałej cenie, T&M oraz inwestycyjnych

cobalt-icon

Planowanie materiałów i mocy produkcyjnych - optymalizacja produkcji, oraz tworzenie planów, prognoz

cobalt-icon

Tworzenie wariantów harmonogramów i sekwencji zadań produkcyjnych

cobalt-icon

Konfigurator produktów pozwalający na projektowanie zamówień produktów odbiegających od standardu produkcji

cobalt-icon

Obsługa zleceń produkcyjnych - przeglądanie, śledzenie, dzielnie i cofanie zlecenia produkcyjnego

cobalt-icon

Zarządzanie łańcuchem dostaw

cobalt-icon

Zarządzanie magazynem – w tym WMS

Integracja systemów

All-in-one vs Best-in-breed

Jedną z najważniejszych naszym zdaniem decyzji rzutujących na sukces wdrożenia jest określenie, które platformy będą zintegrowane z systemem Dynamics 365. Ta decyzja powinna zostać podjęta w pierwszej fazie wdrożenia - podczas warsztatów analitycznych.

Ogólną zasadą przy wyborze rozwiązania jest dążenie do pracy z jak najmniejszą liczbą systemów, bez ograniczania efektywności działania organizacji.

Best-in-breed to strategia wyboru najlepszego produktu, który spełni wszystkie wymagania biznesowe. Po prawdzie takie rozwiązanie jest bardzo efektywne, jednak wymaga sporego nakładu pracy do zintegrowania wszystkich aplikacji. Jeśli jesteś w trakcie wdrożenia i występują problemy ze zgodnością danych miedzy współpracującymi systemami, postaramy się pomóc, zdiagnozować przyczynę i zaproponować rozwiązanie.

Strategia typu All-in-One zapewnia pakiet rozwiązań programowych obsługujący wszystkie etapy procesu, np.: od zapotrzebowania na zakup do umowy zakupu i od zakupu do zapłaty. Takie podejście jest prostsze i tańsze w zaimplementowaniu, warto jednak zaznaczyć, że najlepiej sprawdza się po wcześniejszym dobrym rozeznaniu się w możliwościach systemu i jego modułów. Jeśli jesteś przed wyborem rozwiązania typu All-in-one to wiedz, że stanowi ono niepowtarzalną szansę do pominięcia kilku lat „ciągłych wdrożeń”.

Firmy, które pominęły etap implementacji solidnego systemu All-in-one, decydując się na początku swojej transformacji cyfrowej na podejście

Best-in-breed z pewnością odczuły efekt decyzji w sposób kosztowny i czasochłonny.

Przykładowe zagadnienia, o których możemy porozmawiać

 • Cel wdrożenia – czego oczekiwaliście po zakończeniu wdrożenia?
 • Zakres wdrożenia z krótkim omówieniem poszczególnych obszarów
 • Najważniejsze procesy obsługiwane przez firmę
 • Integracja z innymi współpracującymi systemami – obecnie i po starcie Dynamics
 • Standardowe i Specyficzne raportowanie
 • Twoje sugestie

Po zamówieniu bezpłatnej wizyty konsultacyjnej skontaktujemy się z Tobą i umówimy dogodny termin rozmowy.

Podczas 4 - 5 godzinnej bezpłatnej wizyty podpowiemy kierunki dalszej pracy i wskażemy na zagadnienia nad którymi trzeba się skupić.

Zamawiam bezpłatną wizytę konsultacyjną

Oni nam zaufali!